Barneidrett

Barneidrett er aktiviteter som barnet deltar i frem til det fyller 12 år og det er veldig viktig at det skjer på barns premisser. Det er meningen at barna skal lære, stimulere og mestre nye ferdigheter. I begynnelsen handler det ofte om å utføre enkle øvelser, men når de blir eldre, vil treningen være mer spesifikk. Barna er beskyttet gjennom idrettens barnerettigheter, som setter barnas behov i sentrum. Disse rettighetene er basert på FNs barnekonvensjon.

Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuell orientering, vekt, fysiske utvikling og funksjonshemning.

Norges idrettsforbund vedtok bestemmelser om barneidrett på Idrettstinget 1987. Idrettens barnerettigheter ble vedtatt i 2007 og sist revidert i 2019. Idrettens barnerettigheter setter barnas behov i sentrum, og uttrykker de verdiene som skal ligge til grunn for barneidretten i Norge.

Klikk her for å lese om bestemmelsene for barneidrett: Barneidrettsbestemmelser

Alle idrettslag som organiserer aktivitet for barn til og med fylte 12 år er pliktige til å oppnevne en person som skal være ansvarlig for barneidretten. KIF sin Barneidrettsansvarlig er Beate Wojtaszek.

Barneidrettsansvarlig skal:

  • Sikre gode rutiner for å spre informasjon om idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett i alle ledd i idrettslaget.
  • Oppfordre til at idretter og grupper samarbeider, koordinerer, videreutvikler et mangfoldig og variert aktivitetstilbud for barna i idrettslaget.
  • Arbeide for at alle barn blir inkludert i idretten, og at kostnaden for å drive idrett (som også inkluderer utstyr og reise, ikke bare treningsavgift) bør være lavest mulig.

Beate kan kontaktes via e-post hvis det er spørsmål eller behov for informasjon.
E-post: beate.wojtaszek@kongsbergidrettsforening.no