Historie

Velkommen til Kongsberg Idrettforening

KIF er en allsidig idrettsforening med elleve ulike sommer og vinteridretter på programmet. Klubben ble stiftet 28. januar 1899 og er i dag et av Vikens største fleridrettslag med over 2150 medlemmer og av de er 1459 medlemmer barn/ungdom dvs 19 år og yngre(idrettsregistreringen 01.09.2021).

Historisk sett så forbinder mange Kongsberg og KIF med sine klassiske hoppere, deriblant Sigmund Ruud, Birger Ruud, Asbjørn Ruud, Hans Beck, Hilmar Myhra, Petter Hugsted og Arnholdt Kongsgård. Den første medlemmet som deltok nasjonalt var sprinteren Erik Brofoss som senere ble finansminister og direktør for IMF. Snowboarderne Stine Brun Kjeldaas, Silje Norendal og Stian Sivertzen, samt skihopper Daniel-Andre Tande , Spydkaster Bjørn Grimnes og tikjemper Trond Skramstad er alle Olympiske deltakere som også er/har vært medlemmer i KIF. Det er ca. 200 støttemedlemmer i klubben.

Alt engasjementet og frivilligheten i gruppene fra styrer til lagledere, trenere  med mer, er det som driver klubben. Denne innsatsen er helt avgjørende  og vi er meget takknemlig.
Kif Gutta møtes jevnlig på klubbhuset og utfører diverse oppgaver. Dere er satt meget stor pris på igjennom året. Tusen takk.

Kongsberg idrettsforening Ville ikke hatt muligheten til å opprettholde aktiviteten i gruppene hvis det ikke hadde vært for frivilligheten. Alle som stiller på dugnader, alle lagledere, dommere, trenere, funksjonærer og ikke minst alle engasjerte foreldre som følger opp sine barn med kjøringer til trening og konkurranser, slik at de får muligheten til å drive idrett. KIF STIFTET 28. Januar 1899 Lov for KIF vedtatt 04. November 1991 Kongsberg Idrettsforening Lederdirektiver, KLD er tillegg til lov for KIF Idrettsforening for å supplere disse med retningslinjer etter hvert som foreningen har utviklet seg ( alt ligger her på hjemmesiden vår). Medlemmer under 12 år er forsikret i IF. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Personal og trenere er forsikret gjennom Gjensidige.

Vi har fortsatt fokus på politiattester for de som jobber med barn. Det er egen rutine på dette og en som for hele KIF fører statistikken. Men jobben må gjøres i de ulike gruppene. Enkelt sagt så skal alle i KIF ha fremlagt politiattest.

Lov for Kongsberg Idrettsforening stiftet 28. januar 1899.

Vedtatt av årsmøte den 30 mars 2016. Godkjent av Buskerud Idrettskrets den 21 april 2016.

Kifs lov av 30 mars 2016

Utmerkelser

Formål

Gi retningslinjer for tildeling av æresbevisninger i KIF.
Sist oppdatert april 2016.

Gjennomføring

1. KIF har tre formelle måter å hedre sine medlemmer på:

 • Utnevne æresmedlemmer
 • Tildele gullmerket
 • Tildele sølvmerke

2. Æresmedlemmer utnevnes av årsmøte:

Æresmedlemmet tildeles spesielt forarbeidet plakett, som angir deres navn og årstallet de ble utnevnt (jfr KIFs lov §19). Dette er KIFs høyeste utmerkelse.

3. Gullmerket med diplom (§20-a):

 • Merket kan tildeles:
 • Medlemmer som idrettsaktivt har oppnådd resultater som kaster glans over KIF. Resultatene bør være av internasjonal klasse,
 • Medlemmer som har vært medlemmer i minst 10 år, og som har nedlagt stort administrativt arbeide for foreningen.

Merket er en stor æresbevisning fra KIF til særlig velfortjente medlemmer og det skal utvises stor forsiktighet med utdelingen. Det skal ikke være allemannseie.

Merket skal utdeles på årsmøtet.

Som synlig tegn på at medlemmet er tildelt gullmerket har medlemmet rett til å bære jakkemerket i gull. Merket kan kjøpes av foreningens kasserer.

4. Sølvmerket:

 1. Sølvmerket kan tildeles medlemmer som har ytet stor administrativ innsats, gjerne sett i forbindelse med også god idrettsaktiv innsats.
 2. Sølvmerket skal utdeles på årsmøtet, halvårsmøte, årsfester eller spesielle gruppetilstelninger.
 3. Sølvmerket er vist på bilde.
 4. Som synlig tegn på at medlemmet er tildelt sølvmerket har medlemmet rett til å bære jakkemerket i sølv. Merket kan kjøpes av foreningens kasserer.

Innstillende myndighet

For alle tre nevnte hedersbevisninger gjelder at gruppestyrene eller arbeidsutvalget innstiller skriftlig til hovedstyret. Unntaksvis kan enkeltmedlemmer foreslå kandidater. Disse forslag vil bli behandlet av et gruppestyre eller arbeidsutvalget etter hovedstyrets beslutning.

 1. Forslag om utnevnelse av æresmedlem må bifalles av et enstemmig hovedstyre før forslaget foreslåes for årsmøtet.
 2. Tildeling av gullmerket og sølvmerket vedtas av hovedstyret med minst 2/3 flertall.
 3. Før forslag om utnevnelse til æresmedlem og tildeling av gullmerket behandles av hovedstyret skal forslagene være forelagt hedersmerkekomiteen, som skriftlig gir sitt syn på forslagene.
 4. Innstillinger til æresbevisninger kan fremmes når som helst, men ikke senere enn en måned forut for det tidspunkt den skal utdeles.

Hedersmerkekommite

Hederskomité oppnevnes av arbeidsutvalget. Den skal bestå av eldre, hederskronede medlemmer, som forutsettes å kjenne foreningens historie og utvikling best.

Den skal bestå av 3 medlemmer.

Hederskomiteen bør søke å komme fram til en enstemmig uttalelse om innstillingene.

Oversikt over tildelte hedersmerker:

NavnÆresmedlemGullmerkeSølvmerke
Albertsen Inge1999
Andersen Einar Normann1987
Andersen Odd Hjalmar19941991
Andersen R.E.1969
Andersen Wilh.1947
Andreassen Fritz1965
Antonsen Edvin198419661961
Auerdahl Olufx
Auerdahl Petter1947
Baekken Pieter1966
Bakke Andreas
Bech Hans1947
Bekken Peder19501948
Berg Bjarne1963
Bjarheim Anne Kajsa2018
Bjørkgård Odd1984
Bjørnstad Katrine Haugjorden2014
Bollerud Asbjørn19931971
Borgersen Gunvor20051952
Borgersen Odd198319601952
Brekke Even Olav2007
Bremnes Kolbjørn1978
Brenna Kjell19831978
Brevig Pål2017
Brofoss Erik1947
Bryn Eskild1948
Brynsplass Olex
Bråten Astrid1982
Bråten Sigmund1971
Bråthen Odd19991955
Bråthen Ola1947
Løver Roy Egil2012
Aadahl Einar1989
Aannestad Stian2007
Aasmundsen Arne Christian19971987
Busengdal Eyolf1950
Dahle Heiki1987
Dahlen Sverre1950
Damtjernhaug Bernt19831950
Damtjernhaug Harald19591948
Ekra Wenche19951992
Ellensen Jens Johan19851969
Eng Jan Arild1996
Engebretsen Edvin1947
Engebråten Erik1973
Eriksen Edvard19601947
Evju Aksel19521948
Evju Ole1974
Evju Sigurd19651954
Fjellin Leif2000
Fjellin Roger1995
Fjerdingstad Olaf1947
Flatin Ole Kr.1996
Foss Bernard1969
Foss Svein Rudolf2014
Foss Torbjørn1993
Fredheim Kenneth2007
Fretheim Grethe-Kristin2010
Fretheim Morten201420101999
Friberg Jan1988
Fusche Roar Wadd19711965
Gimse Bjørg2005
Gimse Jarle20051988
Gjerde Per Arne19891986
Gjertsen Sigurd1947
Gladheim Arne1948
Grimnes Bjørn1972
Grøndahl Kjell19871976
Grønlie Arvid1988
Gulbrandsen Jens1948
Gulbrandsen Johan1957
Gulbrandsen Per1986
Gulli Øyvind1987
Gundersen Kåre1985
Gundersen Thorvald19491949
Guttormsen Erling1948
Guttormsen Sigmund19591948
Hagen Hans-Christian20172016
Hakkelberg Jon Anders2009
Halling Dag1983
Hanevold Per1965
Hansen Bjarne1950
Hansen Juliusx
Hansen Leschly Karl1969
Hansen Pål H.1987
Hansen Ragnar1986
Hasslan Franck2007
Haug Petra1971
Hauge Erik1979
Haugen Johannes1952
Haugo Aslak1999
Haugo Tor Helge2022
Hegstad Harald1948
Helliksen Marie1947
Herbro Erling1953
Herbro Odd1975
Herbro Øyvind1999
Hillman Knut1989
Hoen Birger1948
Hoffart Odd200619921984
Holm Gunnar1999
Holthe Inger Marie1979
Hugsted Petter19911949
Hvamb Widar1988
Imingen Kristian1947
Jacobsen Gunnar1947
Jakobsen Marit1997
Jakobsen Reidar1948
Jarness Bjørg20182007
Jarness Egil1985
Jarnæss Per1974
Jensen Finn1997
Jensen Helge1984
Johannessen Foss Einar19871969
Johansen Arve2016
Johansen bjørn Otter1987
Johansen Kjell1992
Johansen Thorleif198619621957
Johnsen Vidar1994
Jondalen Olaf1947
Kaldahl Nordal1948
Kallerud Henry1987
Karlsen Anita Lyster2007
Karlsen Morten20092005
Klevstad Merete1989
Knutsen Ernst19741969
Kongsgård Arnold1947
Kongsgård knut1987
Kongsgården Birger1970
Konningen Alf1947
Kristiansen Birgit20051997
Kristiansen Eivind200719991987
Kristiansen Hjalmar1947
Kristoffersen Olaf1948
Kveseth Per1999
Larsen Herman1950
Lehn-Pedersen Jon Fredrik2009
Lie Per Gjerdrum1988
Liljedal Idar1997
Lindberg Laila1997
Løken Jørgen1955
Lønning Egil2000
Løver Ole Morten2007
Løvsletten Øystein1999
Martinsen Birger1957
Mikkelsen Aage1963
Mikkelsen Gunnar19891974
Mikkelsen Olaf1947
Mikkelsen Roy1948
Mjelde Mons1947
Mobråten Olaf1965
Muggerud Henry1957
Myhr kjell1997
Myhr Osvald1962
Myhra Hilmar1947
Myhra Steinar2017
Myhre Georg1948
Myklebust John Kåre1999
Myrene Harald1973
Myrvold Svein1979
Mørkved Håkon1989
Mørkved Kai1986
Nilsen Gunnar1999
Nilsen Kristian1947
Nilsen Magda1948
Nilsen Olav1974
Norendal, Silje2014
Næss Tore1999
Nørsterud Torstein1995
Olsen Arnulv1977
Olsen Morten1947
Olsen Thor2006
Olsen Vidar1986
Omholt Karlx
Pedersen Kåre20171996
Popperud Erling19521948
Qvenild Rolf20001995
Raknes Else Marie1995
Ringstad Stein19921987
Rud Geir Morten2006
Rustand Hans1947
Ruud Asbjørnx1947
Ruud Birger19481947
Ruud Sigmund1939
Rydland Hildborg1969
Røed Dagfinn20102004
Sandberg Frank2022
Sandengen Arnfinn196819541948
Sandengen Henry19741969
Sannes Halvor1947
Saude Trygve1987
Schwanborg Einar1950
Schwanborg Hjalmar1947
Scott Kjell1969
Sedlacek Lubmir1976
Semmen Per Kristian2010
Simenstad Terje1972
Sivertzen Morten20102007
Sivertzen Stian20092007
Skalstad Hans19871969
Skarrud Nils1947
Skjelde Lars1999
Skramstad H.Lunn2006
Skramstad Knut Henrik202320061984
Skramstad Trond1986
Sommerstad Roar1972
Spiten Ronny20161999
Stam Magnus2022
Steen Birger1991
Steensstrup Fiona1997
Steingrimsen Johnny1983
Stenbek Alf1947
Stenbek Hilmar1947
Stenbek Oddvar1969
Stenbek Thorstein1947
Stensby Jan Erik20222010
Stifjeld Rune2017
Stordahl Sverre19511947
Stordahlen Per1955
Storfossen Jens1974
Støen Peder1946
Sundhaugen Trond1989
Såtvedthagen Hans1988
Aanensen Stein1993
Aaserud Alf1982
Tande Daniel Andre2016
Teien Aage1976
Teigen Magne1974
Thoen Gudmund20171999
Thorrud Simon1948
Tollefsen Roy2010
Tunold Hansen Torleif1947
Ulland Arne1974
Ulland Halvard19731959
Ulland Harald1988
Ulland Olaf1948
Ulleberg Hermann1947
Ustad Roger1999
Vanberg Marcel202219891988
Venås Magnus1947
Wadd Edwin1947
Wadd Egil1970
Wahlø Bent1999
Wahlø Johan Kristian1969
Wallen Willy1969
Wallin Jan Åge20102006
Wallin Øystein2006
Ødegård Olaf1947
Ørnes Brit1993

Velg Kongsberg Idrettsforening som din Grasrotmottaker!

Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du som registrert spiller kan velge ett lag eller én forening som du ønsker å støtte – din Grasrotmottaker. Vi oppfordrer deg til å støtte oss i KONGSBERG IDRETTSFORENING!

 

Tenk deg at du kan spille favorittspillene dine – Lotto, Tipping og Joker for eksempel – og samtidig gi noe mer til det laget eller den foreningen du selv ønsker å støtte. Dette er mulig via Grasrotandelen.

 

Ved spill hos Norsk Tipping vil 7 % av innsatsen gå direkte til ditt lag eller forening (gjelder ikke Flax).

Spillerkortet fra Norsk Tipping er selve nøkkelen til Grasrotandelen. Spillerkort får du kjøpt hos kommisjonær, eller du kan bestille det på norsk-tipping.no

 

Når du har funnet frem til den du ønsker å støtte, blir ditt valg registrert på deg som spiller. Dermed sikrer du at mottakeren din blir støttet hver gang du spiller – selvfølgelig uten at det går på bekostning av innsatsen din eller premien din. Grasrotandelen gjelder på alle spillene til Norsk Tipping, bortsett fra Flax.

Du kan selv finne mottakeren av din grasrotandel ved å søke fram klubben, foreningen eller organisasjonen – og det finnes flere måter å gjøre det på:

 1. Du kan gjøre det direkte i tippedisken hos kommisjonæren, på Internett, på mobilen og på spillterminalene. Da søker du opp mottakeren du vil støtte, og aktiverer den som mottaker av din grasrotandel.
 2. Dersom du vet organisasjonsnummeret til klubben, kan du oppgi det hos kommisjonæren, eller taste det inn om du bruker noen av de elektroniske spillkanalene.

Organisasjonsnummeret til Kongsberg IF er: 937 372 876

 1. Søke fram klubben eller organisasjonen i ditt hjerte på www.grasrotandelen.no. Der skriver du ut en egen blankett med strekkode på. Denne tar du så med deg til en kommisjonær for registrering, og dermed sørger du for at det drypper litt på klubben din hver gang du leverer en Lotto-kupong eller et annet spill hos Norsk Tipping.

Mer informasjon finnes på www.grasrotandelen.no. Her vil du også kunne følge med på hvor mye Grasrotandelene genererer for de enkelte Grasrotmottakerne.

Takk for at du støtter Kongsberg Idrettsforening via Grasrotandelen!

KIF – kortet

KIF-kortet er et lokalt forankret fordelskort for butikker her i byen. Kortet koster 200 kr og vil gi rabatt ved kjøp i de butikker som er med. Vis frem kortet før du handler og du får rabatt som beskrevet. KIF-Kortet trykkes i ca 4000 eksemplarer.

Utsalgspris er 200,- pr kort.

Inntektene går uavkortet til KIF sitt arbeid for å gi Kongsbergs befolkning et spennende idretts tilbud. Salg av KIF kort gjøres som dugnadsarbeid av KIF sine medlemmer og ved utvalgte butikker; Strikkestua (Kirkegata 12), Intersport (Storgata),  Isaksen Libris (Storgata), Charlotte AS (Skolegata 2) og Junior på Stortorget.

Ved å delta på kortet gir butikkene et flott bidrag til idrettslivet i “idrettsbyen Kongsberg”

Les LP/ –  En salgssuksess historie

KIF teller ca 2000 medlemmer, og er med dette distriktet største idrettslag , og vi trykker opp ca 4000 kort.

Kongsberg idrettsforening takker alle bidragsytere til KIF-kortet, og har plass til flere annonsører.

Lyst til å være med, eller vite mer om priser for neste års KIF-Kort :

E-mail: post@kongsbergidrettsforening.no