KIF Hovedstyre

Årsmøte

Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Årsmøtets oppgaver er nærmere beskrevet i KIFs lov. Der fremgår det også hvordan årsmøtet skal innkalles og gjennomføres.

Hovedstyrets funksjon og sammensetning

 • KIFs hovedstyre består av inntil seks personer pluss et møtende varamedlem.
 • Daglig leder har møterett.
 • Styrebesetning velges for to år slik at leder og nestleder ikke er på valg samme år.
 • Gruppeledere sitter ikke i hovedstyret. Styremedlemmene kobles hver til en gruppe og er deres primærkontakt mot hovedstyret.
 • Hovedstyret møtes ca. ti ganger i løpet av året. I møtene før jul og før sommerferien inviteres gruppelederne. 
 • Det gjennomføres ekstraordinære møter med gruppeledere ved behov.
 • Ansvarsområder: økonomi, og større beslutninger som gjelder hele idrettslaget.
 • Saker som vil få en vesentlig konsekvens for driften av en eller flere av gruppene skal sendes ut på høring.
 • Hovedstyret har juridisk arbeidsgiveransvar for daglig leder. 

 

Hovedstyrets økonomifunksjon er tillagt daglig leder. Hovedstyret kan etter behov tillegge spesielle funksjoner/ansvar til det enkelte styremedlem.

 

Følgende roller og ansvarsområder skal være dekket av hovedstyret:

 • Barneidrettsansvarlig.
 • Ungdomsrepresentant.
 • Organisasjonsutvikling.
 • Anlegg.
 • Klubbhåndbok.
 • Politiattestansvarlig.
 • IT-ansvarlig.
 • Inkludering.

Daglig leder

 • Daglig leder er ansatt i klubben og har ansvar for den daglige driften. 
 • Daglig leder har det juridiske arbeidsgiveransvaret for alle ansatte i KIF.
 • Daglig leders oppgaver er beskrevet i stillingsinstruks som utarbeides av styret.
 • Daglig leder skal være styrets forlengede arm mot medlemmer av klubben, kommunen, naboklubber, media, idrettsforbundet, idrettsrådet, regnskapskontor, revisor og sponsorer. 
 • Noen av oppgavene til styret kan delegeres til daglig leder.

Gruppeledermøte

 • Gruppeledermøte er et fora for erfaringsutveksling mellom gruppene, daglig leder og styreleder. 
 • Daglig leder informerer om status i KIF.
 • Møtene avholdes to ganger pr. år, og daglig leder kaller inn. 

Styret i gruppene

 • Styret i gruppene skal ha minimum tre medlemmer: Leder, nestleder og ett styremedlem. 
 • Gruppenes årlige møte bestemmer funksjonstid og ev. antall styremedlemmer utover ovennevnte. 
 • Øvrige tillitsvalgte i gruppene bestemmes / velges av gruppens årlige møte eller gruppestyret ved delegasjon.
 • Sportslig aktivitet styres fra gruppene.
 • Gruppene tar egne økonomiske beslutninger så fremt kostnadene er innenfor budsjett.
 • Vesentlige ikke-budsjetterte kostnader må godkjennes av hovedstyret.

Utvalg og komiteer

Kontrollutvalg

 • Kontrollutvalget skal bestå av minst to medlemmer og ett varamedlem. Alle med funksjonstid ett år. 
 • Leder av kontrollutvalget har møterett i hovedstyremøtene. Ved forfall fra leder av kontrollkomiteen tilfaller møteretten en annen av komitemedlemmene. 

Valgkomité

 • Valgkomiteen skal bestå av leder i tillegg til minst to medlemmer og ett varamedlem, og være valgt på siste årsmøte. 
 • Valkomiteen nomineres av hovedstyret og velges av årsmøtet.
 • Komiteen rapporterer til, samt legger frem sitt forslag, for årsmøtet.

Anleggskomite

 • Anleggskomiteen består av en leder og minst to medlemmer. 
 • Komiteen forbereder for nye prosjekter i regi av KIF.
 • Møter avholdes etter behov.

Økonomiforum

 • Økonomiforum består av alle økonomiansvarlige i gruppene, i tillegg til daglig leder.
 • Formålet er å dele kunnskap og strukturere regnskapsføringen i klubben.
 • Møter avholdes to ganger pr. år. 

Politiattestutvalg

 • Består av politiattestansvarlig i KIF, politiattestansvarlige i gruppene, representant fra hovedstyret og daglig leder.
 • Møter avholdes en til to ganger pr. år.

Klubbhåndbokutvalg

 • Består av representant fra hovedstyret, daglig leder og minst ett medlem.
 • Formålet er å vedlikeholde og revidere / utvikle klubbhåndboken i KIF.
 • Møter avholdes kvartalsvis, og klubbhåndbokansvarlig kaller inn.

IT-utvalg

 • Består av representant fra hovedstyret og minst ett medlem.
 • Formålet er å vedlikeholde, videreutvikle og drive opplæring i IT-systemene i KIF.
 • Møter avholdes ved behov.

Hedersmerkekomité

 • Består av en leder og minst to medlemmer.
 • Formålet er å utpeke personer som på ekstraordinært vis har gjort fortjenestefullt arbeid for KIF, og som bør hedres for dette arbeidet. 
 • Møter avholdes ved behov.