Årlig møte – KIF Alpin – 21. februar

KIF Alpin avholder sitt årlige møte søndag 21.2.2021 kl. 16:30 til 17:30. Møtet vil bli avholdt digitalt via Google Meet: https://meet.google.com/hwc-euwu-jsj

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, og vært medlem av klubben i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsen. Det å ha oppfylt medlemsforpliktelsen innebærer å ha betalt medlemskontingent for Kongsberg Idrettsforening, basis- og treningsavgift. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov §5 til §8.

Sittende styre går av, bortsett fra 1 medlem som er på valg.

Saksliste:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede, innkallingen, sakslisten og forretningsorden
  2. Velge møteleder, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen
  3. Behandle idrettslagets årsberetning (herunder eventuelle gruppeårsmeldinger)
  4. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
  5. Behandle forslag og saker fra medlemmer (her føres sakene opp med nummer 5.1, 5.2 osv.)
  6. Fastsette medlemskontingent / treningsavgift
  7. Fastsette treningsavgift eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgifter
  8. Vedta idrettslagets budsjett
  9. Foreta valg – kandidater til nytt styre er mottatt og kommunisert på e-post til medlemmene.

Velkommen til årlig møte!

Med vennlig hilsen styret i KIF Alpin