KIF Hopp høringsuttalelse til ny Kulturanleggsplan 2018-2021

Prosjektskisse

Kongsberg Idrettsforening
Hoppgruppe

 

Kongsberg Kommune
Kultur og Velferd
Postboks 115, 3602 Kongsberg
postmottak@kongsberg.kommune.no

 

Kongsberg, 03.11.2017

 

Høringsuttalelse vedr. Kulturanleggsplan 2018-2021

Vi viser til Høringsforslag – Kulturanleggsplan 2018-2021 og ønsker med dette å komme med noen kommentarer til denne.

Kongsberg IF Hoppgruppa sendte inn forslag om å etablere et helårs rekrutteringsanlegg for skihopp i Kongsberg Idrettspark. At skihopp skal være en helårsidrett kan nok diskuteres på lik linje med at andre sommeridretter skal kunne bedrives om vinteren. Faktum er at klimaet har endret seg og at vintersesongen har blir vesentlig kortere for Kongsbergs skihoppere de siste årene. Det vi ønsker oss er først og fremst snø slik at våre yngre garde kan få et bra tilbud til en vinteraktivitet.

Siden første innspill i januar 2017 har Kongsberg IF Hopp utviklet en mere komplett prosjektbeskrivelse med revidert budsjett. Det er innhentet tilbud fra leverandører av bl.a. snøproduksjonsanlegg og gjennomført befaringer i Idrettsparken. Prosjektbeskrivelsen er vedlagt dette brev. Kort oppsummert er prosjektet delt inn i tre delprosjekter:

Delprosjekt 1: Snøproduksjon i alle bakker (Kostnad: kr. 843.000,-)
Delprosjekt 2: Helårs kunstspor (Kostnad: kr. 779.250,-)
Delprosjekt 3: Legge plast i unnarenn (Kostnad: kr. 1.745.820,-)

Det viktige for oss er at hvert delprosjekt kan gjennomføres stegvis og hver for seg. Det er utvilsomt delprosjekt nr. 1 som vil bidra til å generere økt rekruttering og aktivitet, som tross alt er det viktigste.

Vi vil derfor oppfordre Kongsberg Kommune til å revurdere prioriteringslista for idrettsanlegg for neste kulturanleggsperiode og plassere delprosjekt 1 inn på prioritert liste.

Delprosjekt 2 er vår andre prioritet, men vi ønsker også at denne er med da det vil forenkle driften av anlegget vesentlig. Delprosjekt 3 anser vi som et mere langsiktig mål men blir selvfølgelig ikke skuffet dersom dette også lar seg realisere innenfor kommende planperiode.

Når dere nå skal utarbeide endelig prioriteringsliste og ny kulturanleggsplan ønsker vi at dere ser på vår prosjektbeskrivelse og tar i betraktning følgende momenter:

• De siste tre sesongene har klima og vær medført snømangel slik at hoppbakkene i Idrettsparken har vært åpne i ca. 6 uker (!) i løpet av vinteren. Forlengelse av vintersesong er derfor sterkt ønsket.

• Klima i Kongsberg (kaldt og tørt) er gunstig med hensyn til snøproduksjon. Et effektivt snøproduksjonsanlegg vil derfor gi muligheter til tidlig oppstart av sesongen i forhold til mange andre anlegg.

• Idrettsparken Hoppsenter er eneste anlegg for skihopping i Kongsberg kommune.

• I 2010 ble de gamle hoppbakkene i Idrettsparken bygd om modernisert til et av landets flotteste småbakkeanlegg. Kostnaden for dette var ca. 12 millioner kroner. Vi synes at det er synd at et så flott anlegg kun kan brukes 6 uker i året. For en relativt liten kostnad kan økt oppetid økes betydelig, ref. vedlagte prosjektbeskrivelse.

• Idrettsparken Hoppsenter vil gi barn og unge et reelt tilbud til vinteraktivitet. Vi mener at vinteridretter har for lite fokus på den prioriterte lista i høringsutkastet.

• Økt rekruttering lokalt er viktig og realisering av snøproduksjon vil bidra til dette. Samtidig vil tidlig oppstart og økt åpningstid også gi potensielt flere brukere fra andre deler av regionen.

• Fordelen her i Idrettsparken er fokus på rekruttering. Småbakkene konkurrerer ikke med 60- og 90-meters bakker som ofte prioriteres først med hensyn til snøproduksjon.

• Historien viser at Kongsberg bør ha et moderne hoppanlegg for rekruttering. Vi har verdens beste skihopper i klubben, vi har unge og meget lovende ungdommer og vi har en gjeng ivrige rekrutter. Men vi vil ha flere!! Og vi ønsker oss snø!!

Vi håper at det finnes plass til dette prosjektet i kommende planperiode av Kulturanleggsplanen. Vi mener det er viktig for idretten og kommunen som en vintersportsby og at dere derfor tar hensyn til våre innspill.

Dersom det skulle være noen spørsmål om prosjektet er det bare å kontakte en av undertegnende.

Vi håper på et positivt utfall.

Vennlig hilsen

Kongsberg Idrettsforening Hoppgruppe
Magne Kleven, Styremedlem
Arve Johansen, Kasserer
Morten Fretheim, Leder
1 vedlegg: Prosjektbeskrivelse