Innkalling til årsmøte i KIF Alpin

Styret innkaller herved til årsmøte i KIF Alpin.

Årsmøtet avholdes mandag 19.03.2018 kl. 18:00 til 20:00, Skikroa i Funkelia.

Saker som medlemmer ønsker å ta opp på årsmøtet må sendes styret senest 12.03.2018 til jorn.nygaard@technipfmc.com. 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov §5 til §8.

Velkommen til årsmøte!

Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigete
 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
 3. Velge møteleder, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Behandle idrettslagets årsberetning
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
 6. Behandle forslag og saker fra medlemmer (her føres sakene opp med nummer 6.1, 6.2 osv.
 7. Fastsette medlemskontingent
 8. Fastsette treningsavgift eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgifter
 9. Vedta idrettslagets budsjett
 10. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 11. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap
 12. Foreta følgende valg:
  • Ingen er på valg i år