Innkalling til årlig møte i KIF Snowboard

KIF Snowboard trening i Kongsberg Skisenter. Foto: Jostein Nymoen

Styret innkaller herved til årlig møte i KIF snowboard

Agenda for årlig møte for KIF snowboard
Dato: 18.02.2020, kl. 18:00-20:00
Sted: KIF-huset, møterom 2. Etg.

Saksliste:

1. Godkjenning av saksliste
2. Godkjenning av stemmeberettigede (Man må være betalende
medlem for å være stemmeberettiget, må være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt)
3. Valg av ordstyrer, referent og referatunderskrivere
4. Behandling av årsrapport 2019
5. Behandling av regnskap 2019
6. Innkomne forslag og saker
7. Fastsette medlemskontingent for sesongen 2020-2021
8. Budsjett 2020
9. Foreløpig budsjett 2021
10.Forslag til nye medlemmer for styret. Velges i årsmøtet for KIF
hovedforening. Innstilles av årlig møte i snowboardgruppa.

11.Valgkomité 2020
12.Godkjenning av mål for sesongen 2021
13. Eventuelt

Velkommen til årlig møte!

Med vennlig hilsen styret i KIF Snowboard