ÅRSMØTE KONGSBERG IDRETTSFORENING

ONSDAG 24. APRIL 2019 KL 19:00 PÅ KIF HUSET

ÅRSMØTESAKER ETTER LOVENE §15
(1)
a) Godkjenne stemmeberettigete
b) Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
c) Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen
d) Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
e) Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
f) Behandle forslag og saker
g) Fastsette kontingent på minst kr 100, og treningavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet
h) Vedta idrettslagets budsjett
i) Behandle idrettslagets organisasjonsplan
(2) Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap
(3) Foreta følgende valg
a) Leder og nestleder
b) 2 styremedlemmer og 1 varamedlem
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan
e) Kontrollkomité med minst 2 medlemmer
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representanter
f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem
(4) Leder og nestleder velgers enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmer samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

Årsrapport KIF 2018

FRIST FOR INNSENDING AV FORSLAG 10. APRIL 2019
styreleder@kongsbergidrettsforening.no