Årlig møte for KIF Snowboard

Styret innkaller herved til årlig møte i KIF snowboard 2018

Agenda for årlig møte for KIF snowboard 2018
Dato: 28.02.2019, kl. 18:00-20:00
Sted: KIF-huset, møterom 2. Etg.

Saksliste:

1. Godkjenning av saksliste
2. Godkjenning av stemmeberettigede (Man må være betalende
medlem for å være stemmeberettiget, må være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt)
3. Valg av ordstyrer, referent og referatunderskrivere
4. Behandling av årsrapport 2018
5. Behandling av regnskap 2018
6. Innkomne forslag og saker
7. Fastsette medlemskontingent for sesongen 2019-2020
8. Budsjett 2019
9. Foreløpig budsjett 2020
10.Forslag til nye medlemmer for styret. Velges i årsmøtet for KIF
hovedforening. Innstilles av årlig møte i snowboardgruppa. 11.Valgkomité 2019
12.Godkjenning av mål for sesongen 2020
13. Eventuelt

Velkommen til årlig møte!

Med vennlig hilsen styret i KIF Snowboard